Tag Archives

2 Articles

Johtoryhmä

by ilkka.ruuska@bna.fi

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmien kehittämisessä tavoitteena on kirkastaa johtoryhmän roolia ja perustehtävää sekä parantaa ymmärrystä strategisiin tavoitteisiin ja ulkoiseen ohjaukseen nähden. Johtamisjärjestelmä tunnistetaan ja määritellään tavaksi muuntaa ulkoiset tavoitteet yksiköltä vaadituiksi tuloksiksi.

Johtoryhmien kehittäminen perustuu BNA Management -viitekehykseen joka koostuu pääpiirteiltään seuraavasti:

Johtoryhmän perustehtävä

 • strateginen vs. operatiivinen tehtävä
 • kokonaisuuden johtaminen vai oman vastuualueen etu?
 • jäsenten roolit ja vastuut

Johtamisjärjestelmän selkiyttäminen

 • mitä johtamisjärjestelmä määrittelee?
 • miten nykyinen johtamisjärjestelmä vaikuttaa jory-työhön?
 • millaisena se tukisi parhaiten joryn perustehtävää?

Reagointi ulkoiseen tavoiteasetantaan ja muutoksiin

 • miten analysoida vaikutukset toimintaan ja tuloksiin?
 • miten jorylle asetetut tavoitteet puretaan käytäntöön?
 • muutosjohtaminen ja -viestintä

Dynaaminen johtoryhmä

 • mistä koostuu hyvä johtajuus?
 • johtoryhmä kehittäjänä ja muutosten käynnistäjänä
 • työyhteisöhaasteiden hallinta – milloin tarvitaan joryä?

Työtavat ja tehokas ajankäyttö

 • kokousten perusagenda ja puheenjohtaminen
 • käsiteltävien asioiden valmistelu ja sen delegointi
 • tiedottaminen/keskustelu/päätöksenteko – missä painopiste?

Huippujohtoryhmän piirteet

 • jatkuva itsearviointi
 • keskittyykö jorymme oleelliseen – entä minä joryssä?
 • polku ihannetilaan

Millaisella valmennusotteella on saatu parhaita tuloksia erilaisissa johtoryhmissä? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

Johtaminen

by admin

Ihmisten johtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • henkilöjohtaminen
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tilanteissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastaa lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

MIllaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? Jätä lyhyt kuvaus tilanteestasi niin saat lisätietoa!

PYYDÄ LISÄTIETOA!