Tag Archives

2 Articles

Johtoryhmä

by ilkka.ruuska@bna.fi

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmien kehittämisessä tavoitteena on kirkastaa johtoryhmän roolia ja perustehtävää sekä parantaa ymmärrystä strategisiin tavoitteisiin ja ulkoiseen ohjaukseen nähden. Johtamisjärjestelmä tunnistetaan ja määritellään tavaksi muuntaa ulkoiset tavoitteet yksiköltä vaadituiksi tuloksiksi.

Johtoryhmien kehittäminen perustuu BNA Management -viitekehykseen joka koostuu pääpiirteiltään seuraavasti:

Johtoryhmän perustehtävä

 • strateginen vs. operatiivinen tehtävä
 • kokonaisuuden johtaminen vai oman vastuualueen etu?
 • jäsenten roolit ja vastuut

Johtamisjärjestelmän selkiyttäminen

 • mitä johtamisjärjestelmä määrittelee?
 • miten nykyinen johtamisjärjestelmä vaikuttaa jory-työhön?
 • millaisena se tukisi parhaiten joryn perustehtävää?

Reagointi ulkoiseen tavoiteasetantaan ja muutoksiin

 • miten analysoida vaikutukset toimintaan ja tuloksiin?
 • miten jorylle asetetut tavoitteet puretaan käytäntöön?
 • muutosjohtaminen ja -viestintä

Dynaaminen johtoryhmä

 • mistä koostuu hyvä johtajuus?
 • johtoryhmä kehittäjänä ja muutosten käynnistäjänä
 • työyhteisöhaasteiden hallinta – milloin tarvitaan joryä?

Työtavat ja tehokas ajankäyttö

 • kokousten perusagenda ja puheenjohtaminen
 • käsiteltävien asioiden valmistelu ja sen delegointi
 • tiedottaminen/keskustelu/päätöksenteko – missä painopiste?

Huippujohtoryhmän piirteet

 • jatkuva itsearviointi
 • keskittyykö jorymme oleelliseen – entä minä joryssä?
 • polku ihannetilaan

Millaisella valmennusotteella on saatu parhaita tuloksia erilaisissa johtoryhmissä? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

Coaching

by admin

Coaching ja Business Coaching

Coaching valmennus synnyttää johtamiseen uudenlaista ajattelua, auttaa oivaltamaan uusia toimintavaihtoehtoja sekä pyrkiä syrjäyttämään esteitä oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen tieltä eli

    tuottaa työn vaatimuksista lähtevää ohjauskeskustelua tasavertaisen keskustelukumppanin kanssa.

Coaching on toimiva kehittämisen muoto kaikille ihmisten johtamisen ja muun vaikuttamisen parissa työskenteleville – kaikille jotka kokevat että valmentava johtaminen on tämän päivän trendi ihmisten johtamisessa.

Kohderyhmiä julkissektorilla (Public Coaching) ovat olleet johtoryhmät, yksikön päälliköt ja lähiesimiehet sekä esimerkiksi muutostilanteissa muutoksen kohteena olevan yksikön koko henkilöstö.

Yritysasiakkuudet (Business Coaching) ovat tyypillisesti toimitusjohtajia ja yrittäjiä sekä myynnin, tuotannon, tuotekehityksen tai toimitusprojektien avainhenkilöitä.

Yksilöcoaching: Tyypillisiä teemoja ovat johtajan ja johtamisen haasteet, esimiestyön vaatimat johtamis- ja vuorovaikutustaidot, uramuutokset, oma ammatillinen kehittyminen sekä jaksamisen ja muutostilanteen tuki.

Ryhmäcoaching: Erityisen toimiva johtoryhmien sekä esimiesten ja asiantuntijajohtajista muodostuvien tiimien luotsaamisessa. Se tarjoaa tilaa yhteiselle ja riippumattomalle pohdiskelulle jossa keskinäiset valtasuhteet tai johdonmukaisen ohjauksen puute eivät ole esteenä tavoitteisiin pääsemiselle.

Millaisella coaching-prosessilla saataisiin parhaita kehittämistuloksia sinun organisaatiossasi?

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!