Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmien kehittämisessä tavoitteena on kirkastaa johtoryhmän roolia ja perustehtävää sekä parantaa ymmärrystä strategisiin tavoitteisiin ja ulkoiseen ohjaukseen nähden. Johtamisjärjestelmä tunnistetaan ja määritellään tavaksi muuntaa ulkoiset tavoitteet yksiköltä vaadituiksi tuloksiksi.

Johtoryhmien kehittäminen perustuu BNA Management -viitekehykseen joka koostuu pääpiirteiltään seuraavasti:

Johtoryhmän perustehtävä

 • strateginen vs. operatiivinen tehtävä
 • kokonaisuuden johtaminen vai oman vastuualueen etu?
 • jäsenten roolit ja vastuut

Johtamisjärjestelmän selkiyttäminen

 • mitä johtamisjärjestelmä määrittelee?
 • miten nykyinen johtamisjärjestelmä vaikuttaa jory-työhön?
 • millaisena se tukisi parhaiten joryn perustehtävää?

Reagointi ulkoiseen tavoiteasetantaan ja muutoksiin

 • miten analysoida vaikutukset toimintaan ja tuloksiin?
 • miten jorylle asetetut tavoitteet puretaan käytäntöön?
 • muutosjohtaminen ja -viestintä

Dynaaminen johtoryhmä

 • mistä koostuu hyvä johtajuus?
 • johtoryhmä kehittäjänä ja muutosten käynnistäjänä
 • työyhteisöhaasteiden hallinta – milloin tarvitaan joryä?

Työtavat ja tehokas ajankäyttö

 • kokousten perusagenda ja puheenjohtaminen
 • käsiteltävien asioiden valmistelu ja sen delegointi
 • tiedottaminen/keskustelu/päätöksenteko – missä painopiste?

Huippujohtoryhmän piirteet

 • jatkuva itsearviointi
 • keskittyykö jorymme oleelliseen – entä minä joryssä?
 • polku ihannetilaan

Millaisella valmennusotteella on saatu parhaita tuloksia erilaisissa johtoryhmissä? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!